Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza informacja jest przeznaczona dla osób fizycznych, które są kontrahentami HEBO Pompy i Systemy Pompowe z siedzibą w Jarocinie, lub reprezentują osoby prawne (spółki) będące kontrahentami, lub są wymienione w umowach lub zostały wskazane w trakcie współpracy jako właściwe do kontaktowania się z HEBO Pompy i Systemy Pompowe oraz użytkowników strony internetowej.

Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest firma HEBO Pompy i Systemy Pompowe, z siedzibą przy: ul. Glinki 11, 63-200 Jarocin, e-mail: biuro@hebo-pompy.pl, tel. 62 747 85 08

II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu realizacji zawartych umów, w szczególności w celu niezbędnym dla realizacji umów sprzedaży oraz dokonywania rozliczeń podatkowych.

Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane na podstawie art.6 ust.1 lit. b) i lit. c) RODO, tj. jest niezbędne do wykonywania wyżej wymienionych obowiązków umownych i ustawowych ciążących na nas jako administratorze.

Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.

Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim.

III. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO”.

Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

IV. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Udostępnienie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, tj. należy je udostępnić między innymi na mocy przepisów podatkowych ( np. dane zawarte w fakturach), a w pozostałym zakresie ich podanie jest niezbędnym warunkiem zawarcia i kontynuowania umowy.

Odmowa podania tych informacji skutkowałaby niemożnością zawarcia umowy i kontynuowania współpracy.

V. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE WRAŻAJĄCEJ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych oraz zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych.

Można w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.

Można w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory, przez administratora, danymi osobowymi.

Można zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

Administrator informuje o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z  wyżej wymienionych żądań.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zasadniczo dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak to jest konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, dla których zostały one zgromadzone, a także przez okresy uregulowane w ustawie o rachunkowości, tj. przez 5 lat po zakończeniu roku, w którym doszło do wygaśnięcia współpracy o ile nie powstanie konieczność ich dłuższego przetwarzania w związku z innymi zdarzeniami lub obowiązującymi przepisami.

Dane te zostaną usunięte natychmiast, gdy ich przechowywanie nie będzie konieczne, w celach dowodowych, zgodnie z prawem cywilnym lub w związku z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.

Informacje dotyczące umowy przechowuje się w celach dowodowych, przez okres trzech lat, począwszy od końca roku, w którym zakończono relacje handlowe z Użytkownikiem. Usunięcie danych nastąpi po upływie ustawowego terminu przedawnienia dochodzenia roszczeń umownych.

VII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. w celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych, pochodzących od administratora

Poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.

Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.